028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Phần mềm

Phần mềm

 

              * Tự học Ecodial qua phim

                    -  Cài đặt Ecodial

                    -  Khởi động Ecodial

                    -  Thiết lập sơ đồ đơn tuyến cho PX sản xuất gỗ

                    -  Tính toán cho PX sản xuất gỗ

Chứng nhận