028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Phần mềm

Phần mềm

 

              * Tự học Ecodial qua phim

                    -  Cài đặt Ecodial

                    -  Khởi động Ecodial

                    -  Thiết lập sơ đồ đơn tuyến cho PX sản xuất gỗ

                    -  Tính toán cho PX sản xuất gỗ

Chứng nhận
TIN TỨC
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Bạn là người đam mê kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp, thu nhập là do bạn quyết định và không giới hạn: 1. Giám đốc kinh doanh (01) 2. Nhân viên kinh doanh (06)