028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Sứ mệnh

 Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cũng như sự an toàn cho con người và thiết bị, nâng cao hiệu quả sản xuất bằng cách sử dụng hệ thống tự động hóa, góp phần giảm ô nhiễm môi trường bằng cách tư vấn cho khách hàng sử dụng năng lượng hiệu quả.  

Chứng nhận