08 38 107 604 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
Certificates
NEWS
RECRUITMENT INFORMATION

Due to business development needs , we are seeking candidates for the following positions :