028 3860 6830 - 0938 298 299
He thong giam sat dien nang Thuc thi giai phap tiet kiem nang luong Bien tan va cac ung dung He thong PLC - HMI - SCADA He thong trung va ha ap Thiet bi dien
ATS 3P/4P dòng định mức đến 6300A

Dòng ngắn mạch 36/70/100KA


Chi tiết xin liên hệ
Chứng nhận